Biblija ir teologija

2 3 4 5 6 7 8 ... Kitas  

Tikėjimu, dėkingumu ir meile

Holger Lahayne

Reformatoriai apie gerus darbus

Krikščionybės šerdis

Holger Lahayne

Be Trejybės – nėra Evangelijos, nėra išgelbėjimo, nėra krikščioniško gyvenimo. – Tikrieji fundamentalistai (III)

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Holger Lahayne

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Gyventi Dievo ribų palaimoje

Holger Lahayne

Biblijos Dievas yra ribų Dievas.

Socialinė Bažnyčios atsakomybė sekuliarioje visuomenėje

Holger Lahayne

Konferencijos "Sekuliarizacija ir bažnyčia XXI amžiuje" (2016 02 27, Vilniaus bažnyčioje "Tikėjimo žodis") pranešimas

Reformacija, Evangelija ir gailestingasis samarietis

Holger Lahayne

Didelis Reformacijos laimėjimas yra tas, kad buvo pamatyta, jog Įstatymo ir Evangelijos negalima plakti į vieną. Dievo ir artimo meilė yra Įstatymas, bet ne Evangelija. M. Liuteris yra sakęs: "Perskyra tarp Evangelijos ir Įstatymo yra didžiausias krikšči

Užmirštoji malonė

Holger Lahayne

"Turėtume atskirti du malonės pasireiškimo lygmenis. 1. Išganančiąją malonę, kuri galų gale visiškai sunaikina nuodėmę ir visiškai atšaukia jos padarinius. 2. Laikiną sulaikančiąją malonę, tik švelninančią ir sulaikančią nuodėmės veikimą. Pirmoji yra...

Vestminsterio trumpas katekizmas (1647)

"Trumpas katekizmas yra vienas puikiausių teologijos darbų,
pristatančių istorinį protestantizmą. Nuo tada, kai jį sudarė Vestminsterio teologai, o vėliau, 1648 m., patvirtino Generalinė Škotijos bažnyčios asamblėja, jis tapo puikia Švenčiausiojo D

„Velnio patyčios, gudrybės bei apgaulės“

Ištrauka iš Antrojo šveicariškojo išpažinimo (1566)

Didžiausias krikščionijos menas

Holger Lahayne

"Pagrindinė krikščionybės mintis yra labai paprasta: žmogus nėra Dievas ir negali būti Dievas..."

Teisė, teisingumas ir Heidelbergo katekizmas

Holger Lahayne

"Ar tu jau suvokei, kad Dievas visai gali būti ir teisingas, neatsisakydamas bausmės bei neslėpdamas kardo ašmenų ir sykiu išlikdamas be galo gailestingas, išteisinantis bedievius, kurie į Jį kreipiasi? Dievas turi galią nematyti jų nuodėmių, kadangi Jo

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne

Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi savo ankstesniuosius kontūrus ir degradavusi iki tiesmukiškos kiršinimo bei kovos formulės – fundamentalistai visuomet yra "tie atsiskyrėliai blogieji".

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)

Keiptauno įsipareigojimas (IIa)

Keiptauno raginimas veikti

Vieno lyderio įtaka

Holger Lahayne

"Kad ir kur būtumėt savo tikėjimo kelionėje, kad ir ką manytumėt apie religiją ar dieviškus apreiškimus, visų pirma pažvelkite į Jį tiesiog kaip į žmogų, kuris gimė, gyveno ir mirė. Be išankstinės nuostatos įvertinkite šio žmogaus įtaką mūsų pasauliui. T

Vienas turėjo sumokėti!

Holger Lahayne

"Dievas nori, kad Jo teisingumas būtų išpildytas, todėl turime už savo kaltę patys arba per kitą Jam sumokėti visą išpirką".

„Koks svarbiausias žmogaus tikslas?“

Holger Lahayne

"Svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius."

Evangelijos paguoda

Holger Lahayne

"Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant?
Kad aš kūnu ir siela, gyvendamas ir mirdamas ne pats sau priklausau, bet esu mano ištikimojo Išganytojo Jėzaus Kristaus nuosavybė."

Menas Biblijoje (II)

Francis A. Schaeffer

"Nėra meno kūrinio, kuris nebūtų toks svarbus kaip mūsų asmeninis krikščioniškas gyvenimas, nes kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti menininku. Galima neturėti dovanos rašyti, neturėti dovanos komponuoti ar dainuoti, tačiau kūrybingumo dovaną... tur

„Dievo malonė, o ne įstatymas“?

Holger Lahayne

Anapus legalizmo ir antinomizmo – krikščionis ir įstatymai

2 3 4 5 6 7 8 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt