info@lksb.lt +370 600 80578

Tikėjimo Išpažinimas

 1. Tikime, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
 2. Tikime, kad Dievas yra suverenus kurdamas, apreikšdamas, atpirkdamas ir vykdydamas galutinį teismą.
 3. Tikime, kad Biblija (originalas) yra įkvėptas ir neklystantis Dievo Žodis, aukščiausias autoritetas tikėjimo ir elgesio klausimuose.
 4. Tikime, kad visi žmonės nusidėjo ir nusipelnė Dievo rūstybės ir pasmerkimo.
 5. Tikime, kad kaltės ir bausmės atleidimas, išlaisvinimas ir apvalymas nuo nuodėmės įvyksta vien tiktai per Viešpaties Jėzaus Kristaus, įsikūnijusio Dievo Sūnaus, mirtį vietoj mūsų.
 6. Tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus prisikėlė kūne, užžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
 7. Tikime, kad Šventoji Dvasia veikia savo jėga žmogaus atsivertimo procese.
 8. Tikime, kad nusidėjėlis yra išteisinamas vien Dievo malone per tikėjimą.
 9. Tikime, kad Šventoji Dvasia gyvena ir veikia tikinčiajame.
 10. Tikime, kad yra viena šventa visuotinė Bažnyčia - Kristaus Kūnas; jai priklauso visi tikri tikintieji.
 11. Tikime asmeniniu Viešpaties Jėzaus Kristaus grįžimu galybėje ir garbėje.