info@lksb.lt +370 600 80578

Įstatai

 1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos krikščionių studentų bendrija (toliau vadinama Bendrija) yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija.

1.2. Bendrija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrija turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. Bendrija turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Bendrija neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Bendrijos prievoles.

1.3. Bendrija savo veiklą grindžia Tikėjimo išpažinimu, kuris yra nekeistinas, bet gali būti papildytas.

1.4. Bendrijos veiklos laikotarpis – neribotas.

1.5. Bendrijos būstinė: Žirmūnų g. 30a-35, LT-09229 Vilnius.

2. Bendrijos tikslai 

2.1. Bendrijos tikslai yra:

2.1.1. Skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją studentams. Padėti jiems pažinti Dievo realybę, jo meilę ir jo jėgą, mokyti studijuoti Bibliją ir ja vadovautis asmeniniame ir viešame gyvenime.

2.1.2. Skatinti tikinčius studentus liudyti Jėzų Kristų bendramoksliams.

2.1.3. Skatinti tarpusavio pagarbą, pasitikėjimą ir draugystę tarp studentų, priklausančių skirtingoms krikščioniškoms denominacijoms.

2.1.4. Skleisti krikščionišką požiūrį į visuomenės, moralės, šeimos, egzistencines, mokslines ir kitas problemas.

2.1.5. Skatinti narius suvokti krikščioniškas vertybes ir aktyviai įtvirtinti jas visuomenėje.

2.1.6. Skatinti narių iniciatyvą, patikint jiems atsakomybę, suteikiant vadovavimo žinių ir padedant įgyti praktinių įgūdžių.

2.1.7. Skatinti susidomėjimą ir dalyvavimą krikščioniškoje misijoje visame pasaulyje.

3. Veiklos kryptys, pobūdis ir rūšys 

3.1. Įgyvendindama savo tikslus, Bendrija:

3.1.2. Suburia, remia ir globoja krikščionių ir besidominčių krikščionybe studentų grupes aukštosiose mokyklose;

3.1.3. Organizuoja paskaitas, konferencijas, stovyklas ir kitus renginius;

3.1.4. Leidžia, kaupia ir platina metodinę ir pažintinę medžiagą bei informaciją;

3.1.5. Siekia savo tikslų kitais teisėtais būdais.

3.2. Bendrijos veiklos tikslams pasiekti vykdomos šios veiklos rūšys:

 • Knygų leidyba (22.11).

 • Laikraščių leidyba (22.12).

 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13).

 • Kita leidyba (22.15).

 • Garso įrašų atgaminimas (22.31).

 • Vaizdo įrašų atgaminimas (22.32).

 • Kompiuterinių laikmenų atgaminimas (22.33).

 • Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47).

 • Užsakomasis pardavimas paštu (52.61).

 • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42).

 • Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32).

 • Visuomeninių organizacijų veikla (91.12.10).

 • Radijo ir televizijos programų kūrimas (92.20.20).

 • Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija (92.31).

 • Mugių ir atrakcionų eksploatavimo veikla (92.33).

 • Kita,niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla (92.34).

 • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla (93.05).

4. Bendrijos organai, struktūra, valdymas ir kontrolė 

4.1. Bendrijos organai yra:

4.1.1. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau vadinamas Konferencija).

4.1.2. valdymo organai:

4.1.2.1. Kolegialus valdymo organas – Bendrijos Taryba (toliau vadinama Taryba).

4.1.2.2. Vienasmenis valdymo organas – Bendrijos generalinis sekretorius (toliau vadinamas Generalinis sekretorius).

4.2. Konferencija

4.2.1. Konferencija yra aukščiausias Bendrijos organas, kuriame turi teisę dalyvauti visi Bendrijos nariai. Kiti asmenys Konferencijoje turi teisę dalyvauti tik jei Konferencijoje dalyvaujančių Bendrijos narių dauguma tam neprieštarauja.

4.2.2. Kiekvienas Bendrijos narys turi vieną balsą. Kiekvienas Bendrijos narys privalo prieš Konferenciją raštiškai išreikšti pritarimą Bendrijos tikslams ir Tikėjimo išpažinimui. Konferencija turi kvorumą, jei joje dalyvauja 2/3 visų Bendrijos narių.

4.2.3. Konferencija svarsto Tarybos patvirtintos darbotvarkės klausimus. Tik Konferencija turi teisę:

4.2.3.1. keisti Bendrijos Įstatus;

4.2.3.2. rinkti ir atšaukti Tarybos narius;

4.2.3.3. nustatyti Bendrijos stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.3.4. nustatyti pinigų sumas, kurias viršijus Bendrijos sandoriai gali būti sudaromi ir mokėjimai atliekami tik Tarybai nusprendus;

4.2.3.5. tvirtinti metinę Bendrijos finansinę atskaitomybę bei Bendrijos veiklos ataskaitą;

4.2.3.6. priimti sprendimą dėl Bendrijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.

4.2.4. Konferencijos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, sprendimai dėl Įstatų arba Tikėjimo išpažinimo pakeitimo ir papildymo, Bendrijos likvidavimo arba reorganizavimo – balsuojant už 75 % Bendrijos narių ir tarp jų 75 % Tarybos narių. Pasiūlymai dėl Įstatų ir Tikėjimo išpažinimo papildymo turi būti pateikiami raštiškai mažiausiai šešias savaites prieš posėdį, kuriame dėl jų bus balsuojama.

4.2.5. Tarybos siūlymu Konferencija gali svarstyti bet kurį Tarybos kompetencijoje esantį klausimą, jei tai neprieštarauja galiojančių teisės norminių aktų reikalavimams.

4.2.6. Bendrijos nario mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru Konferencijos sprendimu.

4.2.7. Konferenciją mažiausiai kartą metuose šaukia Taryba. Eilinė Konferencija šaukiama kasmet, per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Eilinės Konferencijos darbotvarkėje privalomai įtraukiami klausimai dėl Bendrijos praėjusių metų veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

4.2.8. Neeilinė Konferencija gali būti šaukiama Generalinio sekretoriaus, kiekvieno Tarybos nario iniciatyva arba jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/2 visų Bendrijos narių. Neeilinė Konferencija turi būti sušaukta ne vėliau nei per 20 dienų nuo iniciatyvos jį sušaukti pareiškimo.

4.2.9. Tarybai nesušaukus Konferencijos nustatytu metu, ją šaukia Generalinis sekretorius. Generaliniam sekretoriui nesušaukus Konferencijos, ji gali būti šaukiama ne mažiau nei 1/2 Bendrijos narių sprendimu.

4.2.10. Apie šaukiamą Konferenciją Bendrijos nariams turi būti pranešta (paštu, faksu, elektroniniu paštu) ne vėliau nei prieš 14 dienų, o pakartotinos Konferencijos šaukimo atveju, kai šaukiama Konferencija neįvyko, prieš 7 dienas. Konferencija gali būti šaukiama nesilaikant šiame Įstatų punkte nurodytų terminų, jei visi Bendrijos nariai su tuo sutinka. Pranešime apie Konferenciją turi būti nurodyta Konferencijos laikas, vieta ir darbotvarkė.

4.2.11. Į Konferencijos darbotvarkę įtraukiami Generalinio sekretoriaus, Tarybos narių ar ne mažiau kaip 1/3 visų Bendrijos narių siūlomi klausimai. Pranešime Bendrijos nariams apie šaukiamą Konferenciją nurodyta darbotvarkė iki Konferencijos gali būti keičiama tik jei apie naują darbotvarkę visiems Bendrijos nariams bus pranešta ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Konferencijos. Konferencijos metu darbotvarkė gali būti keičiama, jei Konferencijoje dalyvauja visi Bendrijos nariai ir Konferencijos darbotvarkės pakeitimui pritaria. Pranešimai apie šaukiamą Konferenciją Bendrijos nariams įteikiami raštu Bendrijos narių nurodytais adresais (pašto, fakso, elektroninio pašto).

4.2.12. Konferencija gali priimti sprendimus ir laikoma įvykusia, jei yra kvorumas. Jei nustatoma, kad kvorumas yra Konferencijos pradžioje, laikoma, kad jis yra visos Konferencijos metu. Konferencijoje dalyvaujančių Bendrijos narių skaičius nustatomas pagal registracijos sąrašuose nurodytų Bendrijos narių skaičių. Tuo atveju, kai į Konferenciją susirenka mažiau kaip 2/3 Bendrijos narių, Konferencija laikomas neįvykusia ir šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri laikoma įvykusia ir gali priimti sprendimus, nesvarbu, kiek Bendrijos narių dalyvauja. Pakartotinėje Konferencijoje galioja tik neįvykusios Konferencijos darbotvarkė.

4.2.13. Konferencijai vadovauja Tarybos pirmininkas, arba išrinktas Konferencijos pirmininkas. Konferencija gali išrinkti Konferencijos sekretorių, kuris gali būti renkamas ir ne iš Bendrijos narių tarpo.

4.2.14. Konferencijos posėdžiai protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta Konferencijos vieta ir laikas, dalyvavusių ir raštu balsavusių Bendrijos narių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Kitus reikalavimus protokolui nustato LR Civilinis kodeksas ir kiti teisės norminiai aktai. Prie protokolo pridedamas dalyvavusių Konferencijoje Bendrijos narių sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą.

4.2.15. Protokolą surašo Konferencijoje išrinktas sekretorius, jei sekretorius nerenkamas – Konferencijos pirmininkas. Protokolą pasirašo juos surašęs asmuo ir Konferencijos pirmininkas.

4.2.16. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo Konferencijos dienos. Pastabas dėl protokolo ir jo priedų dalyvavę Konferencijoje asmenys turi teisę pareikšti ne vėliau nei 3 dienas nuo susipažinimo su jais momento, tačiau ne vėliau nei per 10 dienų nuo Konferencijos datos.

4.2.17. Konferencijos sprendimų ginčijimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarką nustato LR Civilinis kodeksas ir kiti teisės norminiai aktai.

4.2.18. Bendrijos narys, negalintis dalyvauti Konferencijoje, gali įgalioti kitą Bendrijos narį balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus rinkimus. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.

4.3. Taryba

4.3.1. Taryba yra Bendrijos kolegialus valdymo organas.

4.3.2. Tarybos narys išrenkamas Konferencijos dvejų metų kadencijai su teise būti perrinktu.

4.3.3. Taryba renkasi reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Kiekvienas naujai išrinktas Tarybos narys turi raštiškai pritarti Bendrijos tikslams ir Tikėjimo išpažinimui ir tampa Bendrijos nariu.

4.3.4. Taryba šaukia Konferencijas, sprendžia strateginius Bendrijos veiklos klausimus, renka Tarybos Pirmininką ir skiria Generalinį sekretorių. Taryba įgaliota priimti sprendimus visais Konferencijai bei Generaliniam sekretoriui įstatymų ir šių Įstatų nepriskirtais spręsti Bendrijos veiklos klausimais. Taryba gali svarstyti bet kurį Generalinio sekretoriaus kompetencijoje esantį klausimą ir reikšti Generaliniam sekretoriui privalomus nurodymus dėl apsvarstyto klausimo sprendimo.

4.3.5. Taryba turi kvorumą, jei posėdyje dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu. Tarybos sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

4.3.6. Esant reikalui Taryba gali priimti sprendimą samdyti darbuotojus ir paskirti atsakingus darbuotojus, numatytus Įstatų 4.8 punkte.

4.3.7. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybai ir Generaliniam sekretoriui bei sprendžia konfliktus tarp darbuotojų. Pirmininkas kartu su Generaliniu sekretoriumi rengia Tarybos posėdžius.

4.3.8. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Tarybos narys.

4.4 Generalinis sekretorius

4.4.1. Generalinis sekretorius yra Bendrijos darbuotojas.

4.4.2. Generalinis sekretorius vadovauja praktiniam Bendrijos darbui, yra darbuotojų lyderis ir jiems vadovauja.

4.4.3. Generalinis sekretorius pateikia ataskaitą apie savo veiklą Konferencijai ir yra atskaitingas Tarybos pirmininkui.

4.4.4. Generalinis sekretorius saugo Bendrijos antspaudą, tvarko Bendrijos lėšas ir sąskaitas.

4.4.5. Generalinis sekretorius tvarko Bendrijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas Bendrijos narys. Priima naujus narius ten, kur nėra vietinių skyrių, padeda susikurti naujiems skyriams.

4.4.6. Bendrijoje esant pakankamai lėšų ir Tarybai nusprendus, Generaliniam sekretoriui už jo veiklą gali būti apmokama, tokiu atveju su Generaliniu sekretoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Generaliniu sekretoriumi pasirašo Tarybos pirmininkas ar kitas įgaliotas Tarybos narys.

4.4.7. Nesant paskirto Generalinio Sekretoriaus, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininkas.

4.4.8. Generalinis sekretorius be aukščiau išvardintų funkcijų taip pat: 4.4.6. atstovauja Bendrijai santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei valstybės institucijomis;

4.4.8.1. įgyvendina Konferencijos ir Tarybos sprendimus;

4.4.8.2 teisės aktų nustatyta tvarka teikia būtinas Bendrijos finansines ir kitokias ataskaitas;

4.4.8.3. Tarybai nusprendus, teikia paraiškas paramai ir subsidijoms gauti;

4.4.8.4. Tarybai nusprendus, įdarbina Bendrijos darbuotojus ir įgyvendina įstatymų numatytas darbdavio funkcijas;

4.4.8.6. prireikus atstovauja Bendrijai teisme;

4.4.8.7. veda Bendrijos raštvedybą, atlieka Bendrijos vardu susirašinėjimą su kitais asmenimis, organizuoja ir atlieka Bendrijos dokumentų, tarp jų – Konferencijos protokolų ir Tarybos posėdžio protokolų, sprendimų saugojimą;

4.4.8.8. Tarybos nustatyta tvarka teikia Bendrijos nariams informaciją apie Bendrijos veiklą.

4.4.8.9. sudaro sandorius Bendrijos vardu ir naudoja Bendrijos lėšas;

4.4.8.10. įgyvendina Tarybos patvirtintus Bendrijos veiklos planus ir projektus;

4.4.8.11. jam suteiktų įgaliojimų ribose vykdo visą Bendrijos organizacinę-tvarkomąją veiklą.

4.4.8.11. tvirtina Bendrijos darbuotojų pareigybės aprašymus.

 

4.5 Auditorius

4.5.1. Auditorių vieneriems metams paskiria Taryba.

4.5.2. Auditorius kontroliuoja finansinę Bendrijos veiklą ir pateikia ataskaitą Tarybai.   

4.6. Skyriai

4.6.1. Bendrija gali turėti savo Skyrius miestuose arba (ir) aukštosiose mokyklose ir kolegijose. Skyriui sudaryti reikia ne mažiau kaip penkių Bendrijos narių.

4.6.2. Narių grupė, siekianti tapti Skyriumi, turi pritarti Bendrijos tikslams, Tikėjimo išpažinimui ir Įstatams.

4.6.3. Skyrius turi vadovą, kuris renkamas Skyriaus narių ir tvirtinamas Įstatų 4.8 punkte numatyto atsakingo darbuotojo. Skyriaus vadovas yra atskaitingas Skyriui ir Tarybai.

4.6.4. Skyriaus įkūrimo ir likvidavimo klausimus sprendžia Taryba.

4.6.5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais.

4.7. Bendrijos darbuotojai

4.7.1. Bendrijos darbuotojai yra Bendrijos nariai. Bendrijos darbuotojus priima Generalinis sekretorius.

4.7.2. Bendrijos darbuotojai dirba pagal darbo sutartį arba savanoriškais pagrindais.

4.7.3. Bendrijos darbuotojai dirba remdamiesi darbo sutartyje (jei ji pasirašoma) ir pareigybės aprašyme nustatytomis sąlygomis.

4.8. Bendrijos veiklai vietiniuose skyriuose, aukštosiose mokyklose arba miestuose koordinuoti Taryba paskiria atsakingus darbuotojus, kurie savo veikloje vadovaujasi Tarybos arba Generalinio sekretoriaus duodamais pavedimais.

5. Narystė Bendrijoje

5.1. Bendrijos nariu gali būti studentas, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Asmuo tampa Bendrijos nariu raštiškai pritaręs Tikėjimo išpažinimui ir šiems Įstatams:

5.1.1. kai jo raštiškam pareiškimui pritaria vietinio Skyriaus vadovybė,  atsižvelgusi į Įstatų 4.8 punkte numatyto atsakingo darbuotojo patarimą;

5.1.2. asmuo, išrinktas į Tarybą ar priimtas darbuotoju.

5.2. Bendrijos narys pagal išgales finansiškai remia Bendriją.

5.3. Bendrijos narys turi teisę:

5.3.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje;

5.3.2. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis;

5.3.3. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

5.3.4. būti išrinktu į vadovaujančius organus;

5.3.5. siūlyti Skyriaus vadovo kandidatūrą ir rinkti Skyriaus atstovus Konferencijoje;

5.3.6. dalyvauti Skyriaus veikloje;

5.3.7. apskųsti Skyrių, Generalinio sekretoriaus sprendimus Tarybai ir Konferencijai, o Tarybos sprendimus Konferencijai;

5.3.8. išstoti iš Bendrijos;

5.3.8. kitas teisės norminiuose aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

5.4. Narių pareigos:

5.4.1. laikytis Tikėjimo išpažinimo ir šių Įstatų;

5.4.2. vykdyti teisėtus Skyriaus vadovo, Įstatų 4.8 punkte numatyto darbuotojo, Generalinio sekretoriaus ar Tarybos sprendimus;

5.4.3. nevykdyti veiklos, žalingos Bendrijai ir prieštaraujančios Bendrijos veiklos tikslams;

5.4.4. dalyvauti Bendrijos vykdomoje veikloje;

5.4.5. teikti pagalbą, būtiną Bendrijos veiklos tikslams pasiekti;

5.4.6. kitas teisės norminiuose aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas pareigas.

5.5. Narystė nutraukiama, jei narys to pageidauja raštu. Taip pat pašalinus asmenį iš Bendrijos narių:

5.5.1. jeigu nario veikla žalinga ir prieštaraujanti Bendrijos tikslams;

5.5.2. jeigu narys nedalyvauja Bendrijos vykdomoje veikloje;

5.5.3. nariui mirus ar pripažinus narį neveiksniu;

5.5.4. nuteisus narį už tyčinį nusikaltimą;

5.5.5. kitais atvejais, Tarybos pripažintais svarbia ir pakankama priežastimi pašalinti asmenį iš Bendrijos narių.

5.6. Nariui nevykdant savo pareigų, taip pat 5.5.1–5.5.5 punktuose numatytais atvejais narystė nutraukiama visuotiniu Skyriaus narių ir Tarybos sprendimu, pritarus Įstatų 4.8 punkte numatytam atsakingam darbuotojui. Baigęs studijuoti Bendrijos narys išbraukiamas iš Bendrijos narių sąrašo, tačiau gali dalyvauti Bendrijos veikloje kaip draugas, rėmėjas ar kitokia forma. Pasibaigus narystei Bendrijoje, asmuo privalo su Bendrija nedelsiant visiškai atsiskaityti. Bendrijos nario mokesčiai ar kitaip Bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nariui negrąžinami.

5.7. Bendrijos narių sąrašą tvarko Generalinis sekretorius. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Bendrijos narys.

6. Bendrijos lėšos

6.1. Bendrijos lėšas sudaro Bendrijos narių ir draugų, fizinių ir juridinių asmenų savanoriški įnašai, parama bei kitos teisėtai įgytos lėšos.

6.2. Lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir samdomiems darbuotojams apmokėti.

6.3. Bendrijos piniginį fondą sudaro bendros ir Skyrių lėšos. Dalį savo lėšų skyriai skiria bendroms Bendrijos lėšoms.

6.4. Bendrijos bendrąsias lėšas tvarko Generalinis sekretorius, kurie yra atskaitingi Tarybai ir kartą per metus Auditoriui.

6.5. Skyriaus lėšas tvarko Skyriaus vadovas, kuris yra atskaitingas Tarybos sprendimu Skyriaus veiklą kuruojančiam darbuotojui ir Generaliniam sekretoriui.

6.6. Bendrijos turtas ir lėšos:

6.6.1. turi būti naudojamos šiuose Įstatuose numatytiems tikslams;

6.6.2. negali būti neatlygintinai perduoti nuosavybėn Bendrijos nariui, Bendrijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

6.6.3. jokia forma, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, negali būti skirstomos Bendrijos nariams, Bendrijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.

6.7. Bendrija neturi teisės:

6.7.1. Mokėti Bendrijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendrijos turto dalį, viršijančią nario mokestį.

6.7.2. Suteikti paskolas, įkeisti Bendrijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Bendrijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai teisės norminiai aktai numato kitaip.

6.7.3. Skolintis pinigų iš Bendrijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas (ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų), skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas.

6.7.4. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.

6.7.5. Parduoti Bendrijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.

6.8. Pasibaigus Bendrijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus Bendrijos kreditorių reikalavimus, patenkinus Bendrijos narių reikalavimus dėl Bendrijos turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, iki Bendrijos išregistravimo Konferencijos sprendimu perduodamos kitam ar kitiems viešiems juridiniams asmenims, nustatytiems Visuotinio susirinkimo, o įstatymų numatytais atvejais – teismo.

7. Veiklos nutraukimas 

7.1. Bendrijos veikla nutraukiama nusprendus Konferencijai 75 % ir tarpe jų 75% Tarybos narių balsų dauguma.

7.2. Konferencija, priėmusi nutarimą nutraukti Bendrijos veiklą, sudaro likvidavimo komisiją ir perduoda turtą giminingai organizacijai arba panaudoja sutinkamai su Bendrijos tikslais įstatymų numatyta tvarka.

8. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

8.1. Bendrijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Tarybos sprendimu.

8.2. Priėmusi sprendimą dėl Bendrijos filialo ar atstovybės steigimo, Taryba tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria nuostatuose numatytus valdymo organus.

8.3. Bendrijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Viešos informacijos skelbimo tvarka

9.1. Kai įstatymų bei šių Įstatų numatytais atvejais ar Bendrijos valdymo organų iniciatyva Bendrijos pranešimai bei skelbimai skelbiami viešai, šie pranešimai bei skelbimai skelbiami laikraštyje „Studentų Era” ir (arba) „Respublika“. 

10. Įstatų keitimo tvarka

10.1.1 Bendrijos Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Generalinis sekretorius, kiekvienas Tarybos narys ir ne mažiau kaip 1/3 Bendrijos narių.

10.2. Bendrijos Įstatų keitimo iniciatorius (iniciatoriai) kartu su reiškiama iniciatyva keisti Bendrijos Įstatus privalo pateikti siūlomą patvirtinti pakeistų Bendrijos Įstatų projektą.

10.3. Bendrijos Įstatų keitimo klausimas įtraukiamas į Konferencijos darbotvarkę, kuris svarstomas Konferencijoje. Konferencijos sprendimas dėl Bendrijos Įstatų keitimo priimamas šių Įstatų nustatyta tvarka.

 

Generalinė sekretorė Edita Vaikasaitė

2005 09 16

Du tukstančiai penktų metų rugsėjo šešiolikta diena