info@lksb.lt +370 600 80578

Jis prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė!“

"Jis prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė!" Tai yra ankstyvosios bažnyčios išpažinimas. Tai yra ir šiandienos krikščionių išpažinimas. Tai yra pagrindinė krikščionių žinia ir šiandiena. Ne krikščionių didingi darbai, misijos, nuopoliai, prisikėlimai, nuodėmės ar šventumas, bet tai, kad Kristus prisikėlė. Be prisikėlimo nebūtu nei krikščionybės, nei būtu kažkoks pagrindas kalbėti apie misijas, darbus, nuodėmes ar šventumą.

Jei Jėzus prisikėlė, tai keičia absoliučiai viską. Pirmieji išgirdusieji šią žinią žinojo, kad jei tai tiesa, jie nebegali gyventi taip kaip gyveno iki tol, taip kaip jie norėjo. Jei jis prisikėlė tai turime priimti viską ką jis sakė; jeigu neprisikėlė, kam tada vargintis?

Paulius viename savo laiškų sako:

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai; jis pasirodė Kefui, paskui Dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiems šimtams brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę (1 Kor 15:3-6).

Čia Paulius kalba ne tik apie tuščią kapą ir prisikėlimą "trečiąją dieną", bet taip pat kalba ir apie liudytojus, kurie matė prisikėlusį Kristų. Jis pažymi, kad prisikėlimas ne tik yra istorinis įvykis – įvykis laike ir erdvėje (ne tik metafora ar simbolis), bet taip pat, kad daugybė žmonių matė tai ir gali paliudyti tiems, kurie tuo netiki.

Jei tu tuo netiki, tu turėtum norėti tuo tikėti. Nes jei visas pasaulis yra tik atsitiktinumas, arba jei pasaulis yra tik dieviškų jėgų tarpusavio kovos subproduktas, arba jis yra iš esmės tobulas, tai visos mūsų pastangos stengtis kurti gėri, siekti tiesos ir teisingumo, ar ieškoti prasmės nėra logiškos. Kam aukoti save tam, kas galų gale nieko nepakeis arba neturės jokios naudos? Tačiau jei prisikėlimas yra, tai jis reiškia begalinę viltį ir priežastį dėl kurios mes galime atiduoti save pasaulio reikmėms.

N.T. Wright'as viename savo pamokslų sako:

Prisikėlimo žinia reiškia, kad šis pasaulis svarbus! Kad šio pasaulio neteisybės ir skausmai turi būti dabar sprendžiami skelbiant naujieną, kad išgydimas, teisumas ir meilė laimėjo....
Jei Velykos reiškia, jog Jėzus Kristus prisikėlė dvasine prasme – tada tai yra tik apie mane ir naujų dvasinių dimensijų atradimas mano asmeniniame dvasiniame gyvenime. Tačiau jei Jėzus Kristus tikrai prisikėlė iš mirties, krikščionybė tampa gerąja naujiena visam pasauliui. Naujiena, kuri sušildo mūsų širdis kaip tik dėl to, kad ji nėra vien tik apie mūsų širdžių sušildymą. Velykos reiškia, jog pasaulyje kuriame neteisybė, smurtas ir degradacija yra endeminiai dalykai, Dievas nepasiruošęs toleruoti jų; ir, kad mes dirbsime ir planuosime su visa Dievo energija tam, kad įgyvendinti Jėzaus pergalę prieš juos. Pamirškime Velykas ir Karlas Marksas tikriausiai buvo teisus apkaltinti krikščionybę ignoruojant materialaus pasaulio problemas. Pamirškime jas ir Froidas tikriausiai buvo teisus sakydamas, kad krikščionybė tėra troškimų išsipildymas. Pamirškime jas ir tikriausiai Nyčė buvo teisus sakydamas, kad krikščionybė yra ištižėliams.


LKSB