info@lksb.lt +370 600 80578

Bendrijos bruožai

Kas mes tokie: 10 Bendrijos bruožų

 

Veikiame mokslo pasaulyje

Universitetuose susitinka gausybė įvairiausių gyvenimo pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir idėjų. Krikščionių tikėjimas gauna iššūkį, sulaukia daug ir įvairių klausimų: kas yra tiesa pliuralistinėje aplinkoje? kaip religija susijusi su mokslu, tikėjimas – su mąstymu? kaip krikščionybė susijusi su studijuojamais dalykais, būsima profesija ir konkrečiu darbu?

Atsakyti į šiuos rimtus klausimus LKSB stengiasi savo renginiuose ir leidiniuose. Mes raginame studentus atnaujinti mąstymą Biblijos mokymo pagrindu, ugdytis krikščionišką pasaulėžiūrą ir tikėjimu persmelkti visą gyvenimą. Skatiname analizuoti visuomenės, filosofijos ir religijos sroves iš biblinės perspektyvos.

 

Nagrinėjame Bibliją

Žmonėms Dievas kalba per savo Žodį – Šventąjį Raštą, kitaip Bibliją. Joje išdėstytos amžinosios Dievo tiesos, pateikta jo Sūnaus Jėzaus Kristaus Evangelija. Biblija nėra tik viena iš daugelio religinių knygų. Ji yra „įkvėptas ir neklystantis Dievo žodis, aukščiausias autoritetas tikėjimo ir elgesio klausimais“ (iš Bendrijos Tikėjimo išpažinimo).

Mes privalome klausytis Dievo ir Jo Žodžio, todėl LKSB visų pirma yra Biblijos skaitymo judėjimas, drąsinantis studijuoti Dievo žodį ir kitus. Skaitančius studentus mes kviečiame burtis į grupes, padedame aiškintis Biblijos tekstų prasmę taikydami įvairius studijų metodus. Kartu svarstome, kaip Dievo tiesos pritaikomos kasdienybėje, kokia Biblijos tekstų reikšmė dabarties pasaulyje.

 

Skelbiame Evangeliją

Žinia apie Jėzų Kristų yra Biblijos šerdis. Krikščionijai patikėtas uždavinys šią žinią paskleisti kuo plačiau. LKSB imasi vykdyti šį krikščionių pašaukimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Bendrijos tikslas – pristatyti Jėzaus Evangeliją studentams (ir dėstytojams) suprantamu būdu, kad jie įtikėtų Jėzų Kristų ir atsiverstų, išsivaduotų iš nuodėmės ir susitaikytų su Dievu.

Tarp studentų geriausi evangelistai yra patys studentai, jie savo gyvenimu ir liudijimu lengviausiai gali kitus supažindinti su tikėjimu. Bendrija remia misionierišką gyvenimo būdą, lavina Evangelijos skleidimo gebėjimus, skatina krikščionis studentus vienytis ir kartu evangelizuoti, aprūpina pagalbinėmis priemonėmis (pvz., literatūra).

 

Stipriname tikėjimą

Tas, kuris priėmė Jėzaus Kristaus kvietimą, yra pašauktas gyventi tikinčiojo gyvenimą. Tokio žmogaus gyvenimas visa savo esybe turi liudyti, kad Jėzus Kristus yra jo Viešpats. LKSB padeda studentams stiprinti ryšį su Dievu, stiprinti tikėjimą, ragina visose gyvenimo srityse paklusti Kristui. Taip pat drąsina rasti savo dovanas – gebėjimus ir talentus, juos atverti ir naudoti, aktyviai realizuoti tikėjimo patirtį universitetuose, visuomenėje ir šeimose.

Akademinėje erdvėje krikščionis dėl savo įsitikinimų gali pasijusti vienišas, nesuprastas ir apgaubtas abejonių. Todėl Bendrija skatina tikinčiuosius bendrauti, palaikyti vienas kitą, sudaro galimybę studentams keistis patirtimi, dalytis išgyvenimais grupių susitikimuose, seminaruose, šalies ir tarptautinėse konferencijose. Mes remiame sielovadinį bendravimą tiek bendrijoje, tiek ir bažnytinėse bendruomenėse.

 

Skatiname studentų atsakomybę

LKSB yra studentiška organizacija. Kiekvienas narys rinkimų ar delegavimo teise gali prisidėti prie Bendrijos vadybos. Patys studentai vadovauja ir universitetų grupių veiklai. Administraciniams, sielovadiniams ir organizaciniams reikalams Bendrija turi samdomų darbuotojų. Visuose organizacijos lygiuose akcentuojamas komandinis darbas. Buvę studentai gali padėti savanoriškai.

Dovaną vadovauti turi ne kiekvienas, o tie, kurie turi, privalo ją ugdytis ir realizuoti. Todėl Bendrija daug dėmesio skiria gabiems vadovams mokyti ir motyvuoti. Rodyti iniciatyvą, veikti aktyviai, kartu su kitais siekti vieno tikslo – viso to teoriškai ir praktiškai mokomasi Bendrijos rėmuose.

 

Statome Dievo Bažnyčią

Vienas iš Bendrijos tikslų – statydinti visuotinę Kristaus Bažnyčią. Taigi LKSB laiko save bažnyčių pagalbininke aukštojo mokslo įstaigose. Įtikėjusius studentus ragina jungtis prie vietinių bažnytinių bendruomenių ir jose aktyviai veikti, ypač baigus studijas. LKSB veikla ir renginiai nėra bažnytinio pobūdžio, kad nesudarytų bažnyčioms konkurencijos. Bažnyčios savo ruožtu remia Bendrijos veiklą malda, patarnavimu ir finansiškai.

 

Remiamės evangelikų įsitikinimais

Bendrija netarnauja vienos bažnyčios interesams, bet palaiko ryšį su įvairiomis bažnyčiomis bei jų sąjungomis. Dėl to tarp LKSB narių, darbuotojų bei vadovų yra atstovų iš įvairių konfesijų bei srovių. Tačiau būtino dvasininkų dalyvavimo Bendrijos veikloje nesiekiama. Jos narius vienija bendras Tikėjimo išpažinimas, atspindintis svarbiausius krikščionių tikėjimo elementus: Dievą Kūrėją, Trejybę, Jėzaus mirtį ir prisikėlimą ir t. t.

Išpažinime išreikšti ir kai kurie evangelikų tikėjimo pagrindai: vien Biblija yra aukščiausias viso mokymo ir tikėjimo klausimų autoritetas; nuteisinimas ir išganymas galimas tik tikėjimu; Bažnyčia yra ne pastatas ir ne organizacija, o dvasinė visų tikinčiųjų bendruomenė. LKSB pabrėžia teologijos svarbą ir ragina imtis jos studijų.

 

Bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis

Pasaulinis, tarpdenominacinis krikščionių studentų judėjimas gyvuoja nuo XIX a. pabaigos. 1947 metais dešimties šalių judėjimų lyderiai įkūrė IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Šiandien IFES vienija studentų bendrijas beveik 140-yje šalių. LKSB prie šios organizacijos prisijungė 1999 m. Lietuvos krikščionių studentų bendrija glaudžiai bendradarbiauja su Baltijos ir Vidurio Europos regiono studentų judėjimais, artimus ryšius palaiko su Anglijos ir Šveicarijos studentų organizacijomis.

Kaip IFES narė, Lietuvos krikščionių studentų bendrija priklauso pasaulio evangelikalų judėjimui, kuris susikūrė praeito šimtmečio viduryje, ir pritaria pagrindinėms jo vertybėms: laikosi krikščionybės istorinių tiesų, pabrėžia asmeninį tikėjimą, Biblijos autoritetą, Jėzaus Kristaus unikalumą, misijinės veiklos svarbą ir krikščionių socialinę atsakomybę.

 

Meldžiamės

Maldos reikšmė nepamatuojama, bet akivaizdi. Be maldos LKSB nebūtų nei atsiradusi, nei galėtų gyvuoti. Dievas nori, kad Jo vaikai pasitikėdami su dėkingumu ir prašymu kreiptųsi į savo Tėvą. Šį norą Jis paliudija daugeliu apreiškimų per savo žodį.

Studentai, absolventai ir darbuotojai meldžiasi už savo kolegas ir jų dvasinį kelią; už tikinčiuosius aukštosiose mokyklose ir visose mokslo srityse, kad jie dvasiškai augtų ir geriau pažintų Dievo žodį; už LKSB vadovus ir jų veiklą; už visą Kristaus Bažnyčią ir visus Gerosios naujienos skleidėjus; už kitus IFES judėjimo narius. Malda yra svarbi visų LKSB renginių dalis, ji ypač pabrėžiama per IFES rengiamą pasaulinę studentų maldos dieną.

 

„Eikite...“

Tikintiesiems Jėzaus Kristaus yra pàvesta Gerąją naujieną paskelbti iki pat žemės pakraščių. Misionieriška LKSB veikla prasideda nuo studentų grupių, jos kaip šviesa ir druska veikia aukštosiose mokyklose. Tikėjimą liudijame žodžiu ir darbu visose visuomenės gyvenimo srityse. Bendrija drąsina ir ragina absolventus jungtis prie tarptautinės krikščioniškos veiklos (pvz., IFES „InteraAction“ komandos) ir po studijų remti pasaulinį misijų darbą arba patiems imtis krikščioniškos tarnystės kitose kultūrose.