info@lksb.lt +370 600 80578

Bendrija ir Bažnyčia

Kuo naudingi studentų judėjimai pasaulio bendruomenėms ir kuo ypatingas IFES įnašas

Penki IFES (International Fellowship of Evangelical Students) bruožai


1. Ištisoms studentų bei baigusiųjų kartoms diegiama pagarba solidžiam mokymui apie tikėjimą

Studentai turi ne vien tikėti Evangelija, bet ir išmokti ją gerai perteikti savais žodžiais, pagrįsti ir apginti. Tokios supratimo brandos šiuolaikiniams evangelikalams dažnai stinga. Mes stengiamės lygiuotis į apaštalą Paulių ir padėti jauniesiems krikščionims taip įsitvirtinti mokyme, kad jis taptų jų gyvenimo pagrindu.

Žadinti pomėgį mokslui, teologijai – tai vienas iš pradinių judėjimo bruožų. Pirmoji IVP (InterVarsity Press, Anglijos ir JAV judėjimų leidyklos) išleista knyga buvo T. C. Hammondo In Understanding be Men (Išmanymu būkite subrendę žmonės – pagal 1 Kor 14, 20). Be to, pagal šį principą veikti raginame bei mokome ir studentų vadovus. Labai svarbi ir daug diskusijų šia tema tuo laiku sukėlusi kita knyga buvo Bobo Horno, vėliau tapusio IFES generaliniu sekretoriumi, Student Witness and Christian Truth (Studentų liudijimas ir krikščioniška tiesa). Dar viena to paties autoriaus – From Cambridge to the World (Iš Kembridžo į visą pasaulį), išleista kartu su Oliveriu Barclay'umi, pasakojanti apie Kembridžo koledžų krikščionišką bendriją bei Kembridžo studentų grupę, – išleista taip pat skleisti susidomėjimą teologiniais mokymais.

Kai tapau IFES generaliniu sekretoriumi, sulaukiau iš Johno Stotto laiško, kuriame jis parašė linkėjimą pagal Johno Newtono citatą: "Lindsay, tikiuosi, kad pagrindiniais klausimais išliksi tvirtas kaip metalas, o antraeiliais – lankstus kaip nendrė". Šis skirtumas labai reikšmingas tiek studentų aktyvui, tiek vietinių judėjimų darbuotojams. Mes privalome tvirtai ir nesuklaidinamai laikytis pagrindinių Evangelijos tiesų ir mokėti jas atskirti nuo atskirų denominacijų įsitikinimų.

2. Gerai apgalvotas, įtaigus ir kūrybingas evangelizavimas

Mūsų tikslas studentus išmokyti turiningo, įtaigaus ir kūrybingo Evangelijos skelbimo. Jie turėtų gebėti į rimtus klausimus duoti ir gerus atsakymus, Evangeliją skleisti apgalvotai ir patraukliai, siekdami atkreipti kitų studentų dėmesį ir žadinti jų vaizduotę. Kaip priemonės tam naudojamas literatūros dalijimas (Biblijos, atskirų evangelijų leidiniai), asmeninis liudijimas, viešas skelbimas bei apologetinės paskaitos, paįvairintos muzikiniais ar vaidybiniais intarpais. Studentai mėgsta tokią veiklą ir aktyviai, energingai bei kūrybingai prie jos prisideda. Stengiamės ugdyti evangelizavimo ir apologetikos įgūdžius, nes mūsų Evangelija yra logiška ir gerai pagrindžiama. Be to, tikime, jog būsime vedami Šventosios Dvasios.

Mūsų tikslas padėti studentams kelti gilius klausimus. Skaitmeninių technologijų amžiuje, kai svarbios temos kartais paskęsta bevertės informacijos srautuose, kai daug kas vertinama subjektyviai ir laikoma laikinais dalykais, mes keliame klausimą apie tiesą. Šiandienos sumaištyje siekiame studentams tiesti tiltus į amžinuosius dalykus.

3. Mokinystė

Mes padedame studentams skaityti ir studijuoti Bibliją bei melstis. Drąsiname juos tikėjimą sieti su asmeniniu gyvenimu, studijomis ir darbu bei suvokti etinius reikalavimus, tikėjimo keliamus visose gyvenimo sferose. Svarbus IFES indėlis buvo ir liks dvasinio mąstymo akcentavimas (taip pat ir per leidžiamas knygas).

4. Bendruomenių tarnautojai ir Bažnyčios plėtra

Dažnai per mūsų veiklą bendruomenės visame pasaulyje sulaukia naujų pastorių ir aktyvių tarnautojų, mylinčių tiesą ir savo autoritetu laikančių Dievo Žodį.

Per mokymo programas ir įvairaus rango konferencijas skelbiame, kad Evangelijos skleidimas visame pasaulyje yra Dievo valia ir reikalavimas. Todėl drąsiname ir skatiname studentus dalyvauti trumpalaikiuose projektuose ir patiems išbandyti misionierišką veiklą. Šitaip tūkstančiai studentų tampa įvairių pasaulio misijų darbuotojais. Nacionaliniuose IFES judėjimuose dirbama ir su užsienio studentais, kurie, grįžę į savo tėvynę, toliau tęsia misionierišką veiklą. Taip vis daugiau krikščionių iš nevakarietiško pasaulio tampa Evangelijos skleidėjais. Bet ne vien tik savo šalyse – jau nuo 40-ųjų atsiranda studentų ir baigusiųjų, net iš neturtingiausių šalių, kurie stoja skleisti Evangeliją užsienio valstybėse. Skelbti Dievo Žodį visam pasauliui – šis modelis IFES galutinai įsitvirtino po 60-ųjų metų.

5. Krikščioniškos literatūros leidyba pasaulio bendruomenių stiprinimui

Leidykla "InterVarsity Press" (IVP) kilusi iš britų IFES judėjimo, šiuo metu jau turi įkūrusi dukterines leidyklas daugiau negu 30 šalių. 1974 m. Lozanos kongrese Kanados istorikas Ianas Rennie pastebėjo: "Globaliai vertinant, IVP suvaidino vieną iš svarbiausių vaidmenų evangelikalų teologijos atgimime po II pasaulinio karo". Visos IFES leidyklos spausdina evangelistinę, mokomąją, apologetinę literatūrą, Biblijos komentarus bei tai, kas atitinka IFES tikėjimo pagrindus. Mes stengiamės Biblijos tiesą suprantamai pateikti kiekvienai naujai kartai pagal jos gyvenimo kontekstą bei remti vietinius autorius. Dabartiniais interneto laikais, kai studentai būtent šiai priemonei teikia prioritetą, mes norime skatinti meilę knygai, todėl stengiamės leisti vertingą literatūrą.

Ką mes tikime

Visi nacionaliniai IFES judėjimai išpažįsta šias Šventajame Rašte apreikštas pagrindines krikščionybės tiesas:

1. Tikime, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
2. Tikime, kad Dievas yra suverenus kurdamas, apreikšdamas, atpirkdamas ir vykdydamas galutinį teismą.
3. Tikime, kad Biblija (originalas) yra įkvėptas ir neklystantis Dievo Žodis, aukščiausias autoritetas tikėjimo ir elgesio klausimuose.
4. Tikime, kad visi žmonės nusidėjo ir nusipelnė Dievo rūstybės ir pasmerkimo.
5. Tikime, kad kaltės ir bausmės atleidimas, išlaisvinimas ir apvalymas nuo nuodėmės įvyksta vien tiktai per Viešpaties Jėzaus Kristaus, įsikūnijusio Dievo Sūnaus, mirtį vietoj mūsų.
6. Tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus prisikėlė kūne, užžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
7. Tikime, kad Šventoji Dvasia veikia savo jėga žmogaus atsivertimo procese.
8. Tikime, kad nusidėjėlis yra išteisinamas vien Dievo malone per tikėjimą.
9. Tikime, kad Šventoji Dvasia gyvena ir veikia tikinčiajame.
10. Tikime, kad yra viena šventa visuotinė Bažnyčia - Kristaus Kūnas; jai priklauso visi tikri tikintieji.
11. Tikime asmeniniu Viešpaties Jėzaus Kristaus grįžimu galybėje ir garbėje.

Kodėl turime [užrašytą] savo tikėjimo išpažinimą?

1 Tim 4, 16 Paulius ragina Timotiejų: "Žiūrėk savęs ir mokymo, ištvermingai daryk tuos dalykus, nes, tai darydamas, išgelbėsi ir save, ir savo klausytojus." (Jurėno vertimas). Prieš tai (1–5 eil.) Paulius įspėja, kad bus daug klaidintojų, kurie atitrauks žmones nuo tikėjimo, todėl skubiai ir primygtinai ragina: iš visos širdies gilinkis į Šventąjį Raštą, drausmink, drąsink ir mokyk tikinčiuosius, panaudok tau Dievo duotas dovanas per pranašystę kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu, koncentruokis į savo uždavinius ir nesileisk niekieno suklaidinamas. Tada tavo tikėjimo pažanga bus visų matoma.

Vienas iš svarbiausių Biblijos raginimų – mokyti

Naujajame Testamente žodis "mokymas" minimas apie 50 kartų. Ir beveik visose šiose vietose kalbama apie Dievo tiesą. Prisiminkime Pauliaus raginimus iš 2 Tim:

- "... laikyk sau taisykle sveikus pamokymus..." (1, 13),
- "Sergėk brangų patikėtąjį turtą..." (1, 14),
- "... ir, ką esi iš manęs girdėjęs..., perduok patikimiems žmonėms..." (2, 2),
- "... skelbk žodį..., [nes] Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo..." (4, 2–3).

Mes mokomės iš praeities klaidų

"Student Volunteer Movement" (savanorių studentų judėjimas, SVM, įkurtas 1886/88) 50 metų stengėsi, kad studentai ir bendruomenės apskritai imtų domėtis misionieriška veikla visame pasaulyje. Bet pastangos nebuvo pakankamai įvertintos ir palaipsniui išvirto į ekumenizmą. Buvo pradėta aktyviai siekti vienybės tarp įvairių krikščioniškų denominacijų. Tačiau nepastebėta, kad labai trūksta aiškaus krikščioniško mokymo kaip pagrindo ir atspirties taško. Nebuvo suformuota jokio tikėjimo pamato, kuris būtų priimtinas visiems nariams. Pradinis atsidavimas krikščioniškai veiklai ėmė silpti, kaip ir paties Student Christian Movement (britų Krikščionių studentų judėjimas, įkurtas 1895 m., World Student Christian Federation padalinys), nuo kurio atsiskyrė grupė britų Inter-Varsity judėjimo įkūrėjų. Noras skleisti Evangeliją nyko, nes nebuvo suformuluota aiškaus mokymo pradmenų.

Bet IFES vadovai nuo pat pradžių sakė ir pabrėžė, kad šis studentų judėjimas yra ne ekumeninis, o evangelikalų. Mes esame Evangelijos, gerosios naujienos žmonės. Todėl, vadovaujant Martinui Lloyd-Jonesui, pirmoji IFES taryba sudarė svarbiausių Biblijos tiesų santrauką, turėjusią padėti atskirti esminius dalykus nuo antraeilių. C. Stacey'is Woodsas, pirmasis IFES generalinis sekretorius, apie tai sakė: "Mūsų tikėjimo pagrindas yra inkaras, padedantis neatsitrenkti į klaidų uolas ir neužplaukti ant dvasinio neveiklumo seklumų".

Labai svarbu mokyti

Dėl ko svarbu mokyti, pasako pats Šventasis Raštas. Čia paminėsime tris dalykus:

Atgaiva. Mozės giesmėje (Įst 32, 1–2) Dievas sako, kad jo mokymas yra kaip rasos lašeliai ant žolės ar švelnus lietus ant gležnos vejos. Dievo žodis taip atgaivina ir krikščionio gyvenimą. Ne tik atgaivina, bet ir teikia maistą, kuris yra Dievo žodžio tiesa. Teisingas mokymas skatina sveiką tikėjimo augimą ir brandina sveikas studentų grupes.

Vienybė. Mokymas kuria pagrindą vienybei, o ne skaldymuisi (1 Kor 3, 9–11). Biblijos tiesa buria mus draugėn kaip atskirus individus ir vienija kaip Kristaus kūną (dėl to Ef 6, 14 ir kalbama apie "tiesos diržą"). Robinas Wellsas, buvęs IFES tarybos narys ir britų judėjimo generalinis sekretorius, pagrindines tikėjimo nuostatas yra pavadinęs "minimumo ir maksimumo susitarimu". Jose pateiktos tik esminės Evangelijos tiesos ir nepaliestos temos, kurios yra antraeilės, dėl to laisviau interpretuotinos (bendruomenių struktūra, krikšto klausimas ar dvasinės dovanos). Formuluojant vieną vienintelį teisingą požiūrį dėl pastarųjų, išeinama už Biblijos ribų. Todėl mes studentus raginame burtis aplink pagrindines tiesas, o antreiles palikti antrame plane (užtat kai kuriose šalyse mūsų judėjimai pasivadinę Christian Unions, "Krikščionių sąjungomis/bendrijomis").

Laisvė ir stabilumas. Jėzus Kristus sakė, kad tapsime laisvi, jei suvoksime Biblijos tiesą. Jn 8, 32 taip pat rašoma: "... jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus". Ne tik laisvus, bet ir tvirtesnius tikėjime: kuo geriau suvoksime Dievą bei jo veikimą dabarties ir amžinybės atžvilgiu, tuo labiau suprasime, kaip jis mumis rūpinasi.

Plačiuose mokymuose bei grupių darbe stengiamės pagrindines tiesas taip perteikti, kad klausytojas žavėtųsi Evangelija. Nes tik tai duoda paspirties ir žadina aistrą eiti ir skelbti ją kitiems – bendramoksliams, savo šeimai, darbo kolegoms ir iki pasaulio pakraščių. Būtent tam ir esame pašaukti!

Mes nuolat meldžiamės, kad Dievas duotų pakankamai bendradarbių ir tarybos narių, gyvenančių tiesoje ir noriai besidarbuojančių, kad ta tiesa būtų aiškiai perduodama studentijai. Žmonės, kurie abejingi mokymui ar tingūs skelbti, tikriausiai dar patys nesuprato, kokia svarbi mums apreikštoji tiesa, tiesa apie triasmenį Dievą, siekiantį gėrio šiame pasaulyje ir tarp mūsų.

Šaltinis: Lindsay Brown, Shining Like Stars – The power of the gospel in the world's universities (IVP, 2007)