info@lksb.lt +370 600 80578

„Didžiausias istorijos įvykis“ („Kristaus kančia“ VIII)

"Ave crux unica spes mea!" (Šlovė tau, kryžiau, vienintele mano viltie!)
Pirmųjų krikščionių šūkis

"Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi."
Jėzus (Mt 16,24)

"Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė."
Paulius (1 Kor 1,18)

"Teisusis plakamas, kankinamas, surišamas, ugnimi apakinamas ir, tas kančias iškentęs, galų gale prikalamas prie kryžiaus."
Platonas ("Valstybė", 361e)

"Gerai įsikalk sau į galvą ir net nebandyk abejoti, kad tu esi tas, kuris įstūmei Kristų į kančią; nes tikrai tą padarė tavo nuodėmės... Tad kai matai Kristaus rankas veriančias vinis, būk tikras – tai tavo darbai; kai regi jo erškėčių vainiką, patikėk – tai tavo piktos mintys."
Martinas Lutheris

"Prakeikti tebūna jie [knygos žmonės, čia žydai], kad sulaužė savo sandorą, netikėjo Dievo ženklais, neteisėtai žudė pranašus... ir kad buvo netikintys bei niekingai šmeižė Mariją; ir kadangi sakė: "Mes nužudėme Kristų Jėzų, Marijos sūnų, Dievo pasiuntinį". Tačiau jie jo nenužudė ir nenukryžiavo, toks tik jis jiems pasirodė... Ir jie iš tikrųjų jo nenužudė, bet Dievas pakėlė jį pas save. Dievas galingas ir išmintingas."
Iš Korano

"Ką, Jėzau, Tu pakėlei, / tai mano vis našta. / Kalčių manųjų dėlei / tu, Galva, sumušta. / Pažvelk, štai stoviu vargšas, / vien vertas paniekos. / Suteiki gailestingai / malonės man savos."
Paulius Gerhardtas

"Taip, jei Sokrato gyvenimas ir mirtis rodo išmintį, tai Jėzaus gyvenimas ir mirtis parodo Dievą. O gal manai, kad Evangelija tik išgalvotas dalykas. Mano drauge, taip juk neišsigalvojama?.."
Jeanas Jacquesas Rousseau ("Emilis", Savojos vikaro tikėjimo išpažinimas)

"Tas hebrajas mirė per anksti... Galėjo pasilikti dykumoje... Gal būtų išmokęs gyventi ir žemę pamilti – taip pat ir juoktis! Patikėkit, mano broliai! Jis mirė per anksti: būtų sulaukęs mano metų, pats būtų savo mokymą atšaukęs! Nes jis buvo jau pakankamai taurus, kad atšauktų! Tik dar nepakankamai pribrendęs."
Friedrichas Nietzsche

"'Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!’ – tai tikrasis krikščionybės dieviškumo įrodymas."
Simone Weil

"Pats didžiausias įvykis yra ir liks Kristaus nukryžiavimas su visomis jo dvasinėmis pasekmėmis... Kristaus nukryžiavimas yra pats didžiausias istorijos įvykis."
Arnoldas Josephas Toynbee'is

"Jeigu Jėzus būtų stojęs prieš šiuolaikinį teismą, tai būtų tikrinamas gydytojų, kurie būtų nustatę, kad jis serga psichikos liga, todėl nepakaltinamas, ir būtų uždarytas į tam tikrą įstaigą."
Georgas Bernardas Shaw

"Graikų ir romėnų dievai skyrėsi nuo mirtingų žmonių tuo, kad buvo nemirtingi. Jie neturėjo nieko bendra su kryžiumi kaip gėdos ženklu, su tuo 'niekšišku kryžiumi’, su tuo 'basliu’, tuo 'nusikaltėlių stulpu’, tuo 'baisingu kryžiumi’..."
Martinas Hengelis

"Tariamas Dievo Sūnus, sunkiausią valandą nesugebėjęs sau padėti ir net iš savo sekėjų reikalavęs kiekvienam imtis savo kryžių – toks Dievas vargu ar galėjo būti atrakcija žemiesiems Romos ir graikų visuomenės sluoksniams. Mat žmonėms buvo per daug gerai žinoma, ką reiškia per miestą boginti kryžių ir dar būti prie jo prikaltam. Kryžiaus visi bijojo ir kuo toliau nuo jo šalinosi."
Martinas Hengelis

"Krikščionybės priešai [Romos imperijoje] nuolat pabrėžtai ir su piktdžiuga primindavo Jėzaus mirties gėdingumą. Dievas, tiksliau tariant, to Dievo Sūnus mirė ant kryžiaus! Jų nuomone, to pakanka įrodyti, kad naujoji religija nieko verta."
Walteris Baueris

"Tas, kuris Žemę [į jos vietą] pakabino, dabar pats ten kabo; tas, kuris pritvirtino dangų, dabar pats pritvirtintas; tas, kuris viską sukūrė, dabar pats prikaltas prie medžio... Mokytojas buvo įskaudintas, Dievas buvo nukryžiuotas, Izraelio karalius nužudytas..."
Melito, Sardeso vysk.

"Man priimtinas Jėzus kaip kankinys, kaip aukos įsikūnijimas, kaip dieviškas mokytojas, bet tik ne kaip visų laikų tobuliausias žmogus. Jo mirtis ant kryžiaus buvo didžiulis pavyzdys pasauliui, tačiau mano širdis negali sutikti, kad čia glūdi kokia nors misteriška ar stebuklinga gelbstinti galia."
Gandis

"Argi tai, kad Kristus mirė stačias, o Buda – gulėdamas, daugeliu atžvilgių nesimbolizuoja fundamentalaus skirtumo tarp budizmo ir krikščionybės? 'Stačias’ reiškia veiksmą, kovingumą, išskirtinumą, tuo tarpu 'gulsčias’ – ramybę, kantrybę, didžiadvasiškumą. Savo veiksmuose krikščionybė būtent ir turi to, kas dirgina, jaudina, kelia nerimą Dėl kovingumo ir išskirtinumo ji linkusi elgtis su kitais diktatoriškai bei valdingai... Šia prasme budizmas yra visiška krikščionybės priešingybė... Tai taikos, džiaugsmo, ramybės ir pusiausvyros religija."
Daisetzas Teitaro Suzukis

"Akceptuojant Jėzaus mirtį, pagrindinį išganymo įvykį bei visą krikščionybę, drauge priimamas ir... atitinkamas archajinio, nehumaniško senatestamentinio Dievo paveikslas, be kurio neįmanoma prasmingai suvokti ir kryžiaus aukos. Dėl indoktrinavimo (ankstyvoje) vaikystėje susiformuoja toks Dievo įvaizdis, pagal kurį tas Dievas vardan susitaikymo ne tik toleruoja žmogaus, kuriam yra tėvas, nukryžiavimą (žiauriausią mirties bausmę), bet ir, pagal Biblijos liudijimą, jo aiškiai nori."
Francas Buggle

"Kryžius, kaip simbolinė figūra, man reiškia žmogiškosios būties esmę: jo horizontalė ženklina profaniškosios kasdienybės slinktį, o vertikalė – sakraliąją būties kryptį, nuolatinį veržimąsi ir kilimą Dievop."
Jurga Ivanauskaitė

"Tik išprievartauta moteris žino, kas yra išprievartavimas, o ne išprievartautojas. Tik apšmeižtasis žino, kas yra šmeižtas, o ne šmeižikas. Tik tas, kuris už mūsų nuodėmes numirė, gali paaiškinti, kas yra blogis, o ne skeptikas. Kryžius parodo kelią į patį geriausią blogio paaiškinimą."
Ravis Zacharias

"Priešingai nei galima tikėtis, tačiau pačius skaudžiausius savo gyvenimo įvykius dabar prisimenu su nepaprastu pasitenkinimu. Tikrai, visai atvirai galiu pasakyti, kad viskas, ko per savo 75-erius metus šioje žemėje išmokau, viskas, kas tikrai pagerino ir praskaidrino mano būtį, mane pasiekė per kančią, o ne per džiaugsmą. Tai, žinoma, būtent tas dalykas, apie kurį byloja ir kryžius. Ir daug labiau ir stipriau už visus kitus dalykus mane pas Kristų kvietė būtent kryžius."
Malcolmas Muggeridge

"Aš asmeniškai tikrai netikėčiau į Dievą, jei nebūtų kryžiaus... Kaip šiame kančių pasaulyje melstis Dievui, kuris niekuo su juo nesusijęs?"
Johnas Stottas

"In hoc signo vinces! – su šiuo ženklu nugalėsi! Ši legendinė Romos imperatoriaus Konstantino 312 m. regėta vizija buvo fatališkas posūkis nuo kančios ir meilės religijos į religiją, grįstą valdžia – į religijos ir politikos santykių iškrypimą."
Robertas Leichtas

Citatas surinko Holgeris Lahayne’as